Standard Ocupational Tehnician Nutritionist

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

 

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

CALIFICARE: TEHNICIAN NUTRIŢIONIST

NIVELUL 3 avansat

 

BUCUREŞTI

2006
 

AUTORI

 1. ANDREI CRISTINA – gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O. Onicescu” Botoşani
 2. BUCURA DANA ALICE – gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte
 3. BURUIANĂ GIANINA – gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ
 4. COSTACHE RODICA – prof. gradul I, Grupul Şcolar „Voievodul Gelu” Zalău
 5. DUMITRASCU – NICU DUMITRA – p gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti
 6. ISMAIL NELIDA – prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia
 7. DINCĂ FLORIN CRISTIAN – gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

CONSULTANŢĂ:

CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE:                                                                   CREDITE: 7,0

 1. Comunicarea profesională în limba modernă 2,0
 2. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC) 1,0
 3. Comunicare profesională 1,0
 4. Managementul proiectelor 2,0
 5. Managementul calităţii 1,0

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:                                                   8,0

 1. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă 1,5
 2. Metode de gastrotehnie 0,5
 3. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 1,0
 4. Alimentaţia sportivilor 0,5
 5. Alimentaţia femeii gravide 0,5
 6. Alimentaţia bătrânilor 0,5
 7. Alimentaţia raţională în colectivităţi 1,0
 8. Alimentaţia în diferite boli 1,5
 9. Întocmirea meniurilor 1,0

I. PRINCIPIILE ALIMENTARE ȘI VALOAREA NUTRITIVĂ

 1. Caracterizează principiile alimentare cu rol structural și energetic
 2. Caracterizează principiile alimentare cu rol biocatalitic și al apei din alimente
 3. Prezintă elementele specifice valorii alimentare.
 4. Descrie fiziologia alimentației
 5. Apreciază importanța rației zilnice pentru organismul uman.

II. ALIMENTAȚIA ÎN DIFERITE BOLI

 1. Caracterizează dietele în bolile aparatului digestiv
 2. Caracterizează dietele în bolile aparatului cardiovascular
 3. Evidențiază particularitățile dietelor în bolile hepatobiliare
 4. Evidențiază particularitățile dietelor în bolile renale
 5. Caracterizează dietele în bolile de metabolism

În plus se mai studiază:

 • anatomie, fiziologie, patologie
 • elemente de energetica viului
 • elemente de comunicare:
  • psihologie

 

Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      2.0

 

Competenţe:

 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative
 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative
 1. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu
 1. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu
 1. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative


Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 1:                      Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

 

Criterii de performanţă:

 • Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat
 • Extragerea informaţiilor/detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse
 • Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)
 • Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe
 • Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi/sau de asocieri/conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare
 • Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate

Contexte:  activităţi de serviciu, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe), situaţii formale situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:  Texte care conţin unele elemente de vocabular/de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale/informale) de produse/servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:   ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj:   limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale, termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional; vorbire la viteză normală;

Moduri de acţiune:    întrebări, intonaţie, limbaj corporal/nonverbal, verificarea sensului prin alte surse; comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii/detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

 

Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

 

Competenţa 2:   Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

 • Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate
 • Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi/sau de asocieri/conexiuni, atunci când este necesa
 • Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu.
 • Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

 

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte:   activităţi profesionale, contexte profesionale formale, contexte profesionale informale, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text     Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:    elemente cheie din documente relevante, informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă:  dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Forme de prezentare:   tabele, grafice, scheme; prezentări, notiţe.

Moduri de acţiune:  comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

 

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) , şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

 

Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 3:  Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

 

Criterii de performanţă

 • Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate
 • Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate
 • Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente
 • Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia/instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi
 • Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului
 • Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni/familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi/sau intonaţie, de gramatică, şi/sau de registru

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs:    discuţii profesionale formale şi informale; prezentări; scurte rapoarte profesionale.

Contexte:   contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări:  rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); demonstraţii operaţionale; prezentări detaliate de procese/produse/servicii.

Materiale suport pentru prezentări   notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj:   fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune:   comunicarea/transmiterea de informaţii/instrucţiuni către interlocutor/i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare/notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

 

Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 4:  Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

 • Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă
 • Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate
 • Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare
 • Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite
 • Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi/sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor
 • Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:  formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:  în texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii; aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe.

Limbaj:   limbajul specific domeniului de specializare, formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice:    organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi specifice locului de muncă; calitatea serviciilor/produselor.

Contexte:  contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locul de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia; contexte formale; contexte informale.

Materiale de referinţă: dicţionare, glosare de termeni specializaţi/sintagme specifice; standarde tehnice  şi profesionale specifice, reviste de specialitate, baze de date, modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi/sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        1. Comunicare profesională în limba modernă

Competenţa 5:  Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

 • Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu
 • Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu
 • Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu
 • Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări
 • Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor/destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul/destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:    informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale; analize, evaluări de: produse, servicii, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei/opinii profesionale personale; ipoteze;

Teme:    discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind: probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte:    a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; întâlniri formale/informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

 1. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale/informale cu parteneri şi clienţi;
 1. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi/parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune:    în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare/transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii:   comunicări directe/telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe/telefonice, limbaj nonverbal, formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email), vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

 

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor/destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (b), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (c), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1

 

Competenţe:

 1.  Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel
 2. Administrează o bază de date
 3. Comunică prin Internet
 4. Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

Titlul unităţii:                        2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Competenţa 1:                      Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel

 

Criterii de performanţă:

 • Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul
 • Formatare documente şi foi de calcul
 • Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel
 • Trasarea diagramelor
 • Inserarea obiectelor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaţiei auxiliare

Formatare:   setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol

Prelucrări:   sortare, filtrare, subtotaluri, referinţe absolute şi relative, funcţii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)

Diagrame:   tip, sursa datelor, suprafaţă diagramă, formatare, localizare, tipărire

Obiecte: imagini, grafice, şabloane prezentări, ecuaţii, fişiere multimedia, documente text

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate.


Titlul unităţii:                        2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Competenţa 2:                      Administrează o bază de date

 

Criterii de performanţă:

(a)              Identificarea tipurilor de date şi funcţiilor folosite pentru date

(b)              Analizarea structurii unei baze de date

(c)               Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date

(d)              Încărcarea unei baze de date

(e)               Exploatarea unei baze de date

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date:  numerice, alfanumerice, logice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Funcţii pentru date de tip:  numeric, şir de caractere, date calendaristice, conversii, de uz general

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Operaţii asupra tabelului:  creare, poziţionare pe o înregistrare, actualizare, sortare, indexare

Încărcare: introducere şi validare date

Exploatarea bazei de date:  deschidere, închidere bază de date şi tabele

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcţiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate.


Titlul unităţii:                        2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Competenţa 3:                      Comunică prin Internet

Criterii de performanţă:

(a)              Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b)              Extragerea informaţiilor relevante în Internet, folosind motoare de căutare

 • Transmiterea informaţiei sub forma de e-mail, crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail

(d)              Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare:  motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Operaţii pentru transmitere informaţii: crearea unui cont, accesare cont, expediere mesaje

Metode de schimb:   e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet, folosind motoare de căutare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia sub formă de e-mail, să creeze un cont, să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaţiilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată

Competenţa 4:                      Structurează şi prezintă informaţii din surse variate

Criterii de performanţă:

(a)              Culegerea informaţiilor din mai multe surs

(b)              Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent

(c)              Prezentarea materialului realizat

 

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: baze de date, materiale scanate, Internet, fişiere de pe floppy şi CD-ROM, dicţionare, cataloage, normative

Mod coerent:   conţinut unitar, de la simplu la complex, limbaj

Prezentare:  operaţii complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice, baze de date corespunzătoare domeniului de activitate

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaţii din mai multe surse, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate


Titlul unităţii:                        3. Comunicare profesională

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1.0

Competenţe:

 1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă
 1. Aplică tehnici de comunicare orală
 1. Realizează un raport formal

 

Titlul unităţii:                        3. Comunicare profesională

Competenţa 1:                      Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

 • Stabilirea scopului comunicării
 • Identificarea surselor de informaţii
 • Selectarea metodelor de comunicare adecvate
 • Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

 

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii:  informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare:  scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback – ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

 

Titlul unităţii:                        3. Comunicare profesională

Competenţa 2                        Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

 • Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor
 • Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu
 • Argumentarea unui punct de vedere
 • Facilitarea unei comunicări eficiente

 

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare:în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere:   în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

Argumentare  idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea comunicării eficiente:  acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.


Titlul unităţii:                        3. Comunicare profesională

Competenţa 3:                      Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

 • Selectarea informaţiilor necesare temei propuse
 • Organizarea conţinutului şi structurii raportului
 • Elaborarea unui raport formal

 

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare:  în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanţă,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logică, suportul (grafică, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

 

Titlul unităţii:                        4. Managementul proiectelor

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      2.0

 

Competenţe:

 1. Participă la identificarea mediului de proiect.
 1. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă.
 1. Implementează proiectul.
 1. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului.


Titlul unităţii:                        4. Managementul proiectelor

Competenţa 1:           Participă la identificarea mediului de proiect.

Criterii de performanţă:

(a)        Participă la elaborarea fazelor  şi proceselor proiectului.

(b)        Participă la estimarea rezultatelor proiectului.

 

Condiţii de aplicabilitate:

Fazele de proiect: initiativa de proiect, studiul preliminar, studiul principal, studiul de detaliu, elaborarea conceptului, implementarea

Procesele proiectului: initializare, planificare, executie, monitorizare, incheiere

Estimarea rezultatelor indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        4. Managementul proiectelor

Competenţa 2:                      Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă.

Criterii de performanţă:

 • Stabilirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului

(b)              Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi:  studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Documentelor specifice:  planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

 

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează  că este capabil să definească pachetele de activităţi, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        4. Managementul proiectelor

Competenţa 3:                      Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

 • Lansarea proiectului în baza graficului de derulare.
 • Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .
 • Întocmirea documentaţiei de proiect, conform sarcinilor primite în cadrul proiectului.
 • Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

 

Condiţii de aplicabilitate:

Produs-serviciu:  rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentaţie de proiect:  raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui grafic de derulare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        4. Managementul proiectelor

Competenţa 4:                      Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite   în cadrul proiectului.

Criterii de performanţă:

 • Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.
 • Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice.

 

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri:  de eveniment, de proiect; de activitate.

Surse de risc:  asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului  conform sarcinilor primite în proiect.

Documente specifice:   registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor, raportul de proiect .

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                         5. Managementul calităţii

Nivel:                                      3 avansat

Valoare credit:                       1.0

Competenţe:

 1. Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management al calităţii
 2. Aplică acţiuni corective si preventive pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii


 Titlul unităţii:                       5. Managementul calităţii

Competenţa 1:                    Acţionează pentru  implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management a calităţii

Criterii de performanţă:

 • Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de management al calităţii
 • Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe:  proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Evaluare:   măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

 

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        5. Managementul calităţii

Competenţa 2:           Aplică acţiuni corective si preventive pentru  îmbunătăţirea continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a)        Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(b)        Propunerea de  strategii de îmbunătăţire a calităţii  la locul de muncă

(c)        Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii

 

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii:  strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”, ISO 9001-2001

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii:  conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii:  instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fişe de control statistic)

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitat

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună si sa aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

 

Titlul unităţii:                        6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1,5

Competenţe:

 1. Caracterizează principiile alimentare cu rol structural şi energetic
 1. Caracterizează principiile alimentare cu rol biocatalitic şi al apei din alimente
 1. Prezintă elementele specifice valorii alimentare
 1. Descrie fiziologia alimentaţiei
 1. Apreciază importanţa raţiei zilnice pentru organismul uman


Titlul unităţii:                        6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Competenţa 1:                      Caracterizează principiile alimentare cu rol structural şi energetic

Criterii de performanţă:

(a)       Prezentare informaţii

Materiale scrise Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor de protectie si materialelor

(b)       Prezentare informaţii

Materiale scrise Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor de protectie si materialelor

(d)              Descrierea caracteristicilor glucidelor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Principii alimentare:  rol structural – proteine, lipide; rol energetic – glucide, proteine, lipide.

Caracteristicile proteinelor:    funcţiile proteinelor (componente ale ţesuturilor, elemente structurale ale enzimelor şi hormonilor, au rol în apărarea organismului, eliberează energie); structura chimică (aminoacizi şi lanţuri de aminoacizi); valoarea biologică; provenienţă; alimente bogate în proteine

Caracteristicile lipidelor:  funcţiile lipidelor (rolul structural şi energetic, mediul de vehiculare a vitaminelor liposolubile); structura chimică (esteri ai acizilor graşi cu alcooli superiori, polialcooli şi steroli); valoare biologică; provenienţă; alimente bogate în lipide.

Caracteristicile glucidelor:   funcţiile glucidelor (rolul energetic, importanţă în metabolizarea lipidelor şi proteinelor); structura chimică (grupare polialcoolică şi carbonilică); valoare biologică; provenienţă; alimente bogate în glucide.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile alimentare cu rol structural şi energetic, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principiile alimentare cu rol structural şi energetic, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Competenţa 2:                      Caracterizează principiile alimentare cu rol biocatalitic şi al apei din alimente

Criterii de performanţă:

(a)               Identificarea principiilor alimentare cu rol biocatalitic

(b)              Descrierea caracteristicilor elementelor minerale

(c)               Prezentarea caracteristicilor vitaminelor

(d)              Precizează rolul apei în organism

(b)              Descrierea caracteristicilor elementelor minerale

(c)               Prezentarea caracteristicilor vitaminelor

(d)              Precizează rolul apei în organism

 

Condiţii de aplicabilitate:

Principii alimentare cu rol biocatalitic:  substanţe minerale, vitamine, enzime, hormoni.

Caracteristicile elementelor minerale:  rolul în organism; importanţa macroelementelor (calciu, fosfor, potasiu, magneziu); importanţa microelementelor (fier, cupru, iod, fluor, sulf)

Caracteristicile vitaminelor: clasificare (hidrosolubile, liposolubile); reprezentanţii vitaminelor liposolubile (A,D,E,K), reprezentanţii vitaminelor hidrosolubile (B1, B2, B6, B12, PP, P, C)

Rolul apei în organism:  mediul reacţiilor metabolice; menţinerea constantă a temperaturii corpului; echilibru hidric.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile alimentare cu rol biocatalitic, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile elementelor minerale şi a vitaminelor, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze rolul apei în organism, conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Competenţa 3:                      Prezintă elementele specifice valorii alimentare

Criterii de performanţă:

(a)               Identificarea componentelor valorii alimentare

(b)              Precizarea efectului energetic al unităţii de masă a substanţelor energetice

(c)               Prezentarea formulei de calcul a valorii energetice

 

Condiţii de aplicabilitate:

Componentele valorii alimentare:   valoare nutritivă; valoare energetică; inocuitate (valoarea sanitară); valoare estetică (senzorială).

Efect energetic al unităţii de masă:   1g proteine – 4,1 kcal; 1g lipide – 9,3 kcal; 1g glucide – 4,1 kcal.

Formula de calcul a valorii energetice:   valoarea energetică este suma energiilor eliberate prin descompunerea proteinelor, lipidelor şi glucidelor (W = 4,1 x g P + 9,3 x g L+ 4,1 x g G); exprimare la 100g, la porţie, la 1g; unităţi de măsură Kcal sau Kj.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele valorii alimentare, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze efectul energetic al unităţii de masă a substanţelor energetice, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte formula de calcul a valorii energetice, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Competenţa 4:                      Descrie fiziologia alimentaţiei

Criterii de performanţă:

(a)               Prezentarea elementelor caracteristice digestiei

(b)              Descrierea particularităţilor absorbţiei

(c)               Identificarea componentelor metabolismului

 

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente caracteristice digestiei:  localizare în tubul digestiv; formarea bolului alimentar; enzime specifice digestiei (amilaza salivară, pepsina, labfermentul, tripsina, enzime proteolitice, etc.); transformări specifice ale substanţelor nutritive (descompuneri).

Particularităţile absorbţiei:   zona intestinală; structuri chimice simplificate (monomoleculare); parcurgerea barierelor intestinale (perete), ale vaselor de sânge spre ficat.

Componentele metabolismului:   anabolism (sinteză şi refacerea ţesuturilor); catabolism (descompunere în scop energetic).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte elementele caracteristice digestiei, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie particularităţile absorbţiei, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele metabolismului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       6. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă

Competenţa 5:                      Apreciază importanţa raţiei zilnice pentru organismul uman

Criterii de performanţă:

(a)               Identificarea nevoilor energetice ale organismului uman

(b)              Stabilirea suplimentului energetic pentru diferite grupe de profesii

(c)               Prezentarea aportului de substanţe nutritive în raţia zilnică

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi energetice pentru: metabolism bazal (energie minimă indispensabilă); nevoi de relaţie; nevoi pentru acţiunea dinamică specifică; supliment pentru menţinerea constantă a energiei; supliment energetic pentru activităţi fizice şi intelectuale.

Grupe de profesii:    profesii care necesită cheltuială mică de energie (funcţionar, ceasornicar, profesori, etc.); profesii care necesită cheltuială moderată de energie (mecanici, strungari, zugravi, şoferi, militari, etc.); profesii care necesită cheltuială mare de energie (dulgheri, mineri, betonişti, lăcătuşi, etc.); profesii care necesită cheltuială foarte mare de energie (fierari, muncitori agricoli, înotători, etc.); profesii care necesită cheltuială excesivă de energie (spărgători de piatră, cosaşi, săpători în pământ, etc.).

Aportul de substanţe nutritive:   proteine 1-1,2 g/kgc/zi (11-13% din necesarul energetic); lipide 1-2 g/kgc/zi (25-35% din necesarul energetic); glucide 4-8 g/kgc/zi (55-69% din necesarul energetic); cantităţile necesare de minerale şi vitamine.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice nevoile energetice ale organismului uman, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească suplimentul energetic pentru diferite grupe de profesii şi aportul de substanţe nutritive în raţia zilnică, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        7. Metode de gastrotehnie    

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      0,5

Competenţe:

 1. Determină starea de salubritate a alimentelor
 1. Realizează prelucrarea primară a alimentelor
 1. Aplică tratamente termice de prelucrare a alimentelor


Titlul unităţii:                       7. Metode de gastrotehnie

Competenţa 1:                      Determină starea de salubritate a alimentelor

Criterii de performanţă:

(a)               Identificarea tipurilor de analize specifice pentru determinarea calităţilor igienico – sanitare a alimentelor

(b)              Realizarea analizei organoleptice a alimentelor

(c)               Determinarea stării de prospeţime a alimentelor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de analize:  analiza organoleptică (senzorială); analiză fizico-chimică.

Analiza organoleptică:   aspect exterior şi în secţiune; formă; culoare; miros; gust; aromă.

Analiza organoleptică: momentul obţinerii (recoltării); durata (termenul) de păstrare (menţinerea caracteristicilor alimentare şi tehnologice optime).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de analize specifice pentru determinarea calităţilor igienico – sanitare a alimentelor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze analiza organoleptică a alimentelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine starea de prospeţime a alimentelor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        7. Metode de gastrotehnie

Competenţa 2:                      Realizează prelucrarea primară a alimentelor

Criterii de performanţă:

(a)               Îndepărtarea părţilor necomestibile din structura materiilor prime

(b)              Realizarea operaţiilor de spălare

(c)               Aplicarea metodelor de mărunţire a materiilor prime

 

Condiţii de aplicabilitate:

Părţi necomestibile:  la legume şi fructe (coji; învelişuri; frunze veştede şi ofilite; corpuri străine); la cereale şi produse cerealiere (corpuri străine); la carne şi organe (fascii; cheaguri; tendoane; oase; vase de sânge); la ouă (coji); la peşte (solzi); la păsări (pene, puf, intestine).

Operaţii de spălare:   spălare în apă rece; spălare în apă caldă; menţinere în apă rece, în apă rece cu sare, în apă rece cu oţet.

Metode de mărunţire:   porţionare; tăiere (în bucăţi mari, cuburi, rondele, felii, fâşii, tăiţei, bare, julien); răzuire; tocare.

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să îndepărteze părţile necomestibile din structura materiilor prime, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze operaţiile de spălare, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice metode de mărunţire a materiilor prime, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       7. Metode de gastrotehnie

Competenţa 3:                      Aplică tratamente termice de prelucrare a alimentelor

Criterii de performanţă:

 • Prezentarea tratamentelor termice aplicate în gastrotehnie
 • Aplicarea metodelor gastrotehnice eficiente care reduc pierderile de substanţe utile
 • Identificarea transformărilor care au loc în alimente timpul tratamentelor termice

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tratamente termice:  opărire; fierbere în apă; înăbuşire; poşare; brezare; coacere; prăjire; frigere.

Metode gastrotehnice eficiente:   fierberea legumelor în vapori sub presiune (se micşorează pierderile în vitamine şi minerale); fierbere în vase acoperite ermetic ( se evită pierderile în vitamine (C, E, B1) şi aminoacizi); sotarea şi frigerea pentru înlocuirea prăjirii îndelungate, utilizarea microundelor, tratarea termică în combisteamer.

Transformări în timpul tratamentelor termice:  fizico-chimice (creşterea digestibilităţii şi sapidităţii, inactivarea substanţelor antinutritive, etc.);  microbiologice (inactivarea şi distrugerea microorganismelor); biochimice (coagularea proteinelor, distrugerea unor factori nutritivi, descompunerea unor substanţe

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tratamentele termice aplicate în gastrotehnie, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice metodele gastrotehnice eficiente care reduc pierderile de substanţe utile, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice transformările care au loc în alimente timpul tratamentelor termice, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1,0

Competenţe:

 1. Caracterizează alimentaţia sugarilor
 1. Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor
 1. Caracterizează alimentaţia copiilor de vârstă şcolară
 1. Precizează aspecte specifice alimentaţiei adolescenţilor

 

Titlul unităţii:                       8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor

Competenţa 1:                      Caracterizează alimentaţia sugarilor

Criterii de performanţă:

(a)               Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale sugarului în primul an de viaţă

(b)              Caracterizarea alimentaţiei la sân

(c)               Identificarea alimentelor optime pentru alimentaţia sugarilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi energetice şi nutritive

în primul an de viaţă: necesarul energetic kcal/kgc/zi, în primul, al II-lea, al III-lea şi al IV-lea trimestru de viaţă; necesar de proteine, lipide, glucide pentru copilul alimentat natural şi pentru copilul alimentat artificial; nevoia de lichide.

Alimentaţia la sân:   calitatea laptelui matern; mecanismul secretării laptelui matern; intervalul dintre alăptări; necesarul de lapte matern.

Alimente optime pentru sugar:  lapte de vacă; babeurre (lapte acidulat; lapte calcic; lapte albuminos); lapte praf, sucuri de fructe şi legume, supe de legume; piureuri de legume; mere rase; supe de carne; preparate făinoase; diversificarea alimentaţiei treptat după 5 luni spre toate grupele de alimente.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale sugarului în primul an de viaţă, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze alimentaţia la sân, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alimentele optime pentru alimentaţia sugarilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor

Competenţa 2:                      Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor

Criterii de performanţă:

(a)               Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari

(b)              Prezentarea alimentelor şi variantelor de meniuri pentru copiii preşcolari

(c)               Identificarea interdicţiilor pentru alimentaţia preşcolarilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari: necesarul energetic kcal/kgc/zi, pentru copiii între 1 şi 3 ani şi pentru copiii între 4 şi 7 ani; necesar de proteine, lipide, glucide; nevoia de lichide.

Alimente pentru preşcolari:  lapte şi produse lactate; ouă; pâine şi produse de panificaţie; supe de vită şi pasăre cu legume; salate de legume; paste făinoase; fripturi din carne slabă cu garnituri din legume; deserturi din legume şi pe bază de lapte şi ouă; băuturi răcoritoare naturale şi apă.

Variante de meniuri pentru: mic dejun; dejun; cină; gustarea de dimineaţă; gustarea de după-amiază.

Interdicţii pentru alimentaţia preşcolarilor: alimente condimentate, grase şi prăjite; mezeluri şi conserve din carne şi peşte; murături în oţet; cafea; alcool

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte alimentele şi variantele de meniuri pentru copiii preşcolari, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice interdicţiile pentru alimentaţia preşcolarilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor

Competenţa 3:                      Caracterizează alimentaţia copiilor de vârstă şcolară

Criterii de performanţă:

(a)               Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale copiilor şcolari (7 – 12 ani)

(b)              Prezentarea variantelor de meniuri pentru copiii şcolari

(c)               Identificarea normelor legate de servirea mesei de către şcolari

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi energetice şi nutritive ale copiilor şcolari:   necesarul energetic kcal/kgc/zi, pentru copiii şcolari; necesar de proteine, lipide, glucide; nevoia de alimente din diferite grupe.

Variante de meniuri pentru:  mic dejun; dejun; cină; gustarea de dimineaţă; gustarea de după-amiază.

Norme legate de servirea mesei de către şcolari:  norme de igienă individuală; reguli de mestecare repetată a mâncării; condiţiile de servire a mesei şi reguli de comportament; evitarea observaţiilor în timpul meselor; respectarea tuturor meselor zilnice.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale copiilor şcolari, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte  variantele de meniuri pentru copiii şcolari, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice interdicţiile norme legate de servirea mesei de către şcolari, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor

Competenţa 4:                      Precizează aspecte specifice alimentaţiei adolescenţilor

Criterii de performanţă:

(a)               Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale adolescenţilor (13-19ani)

(b)              Identificarea problemelor din alimentaţia adolescenţilor

(c)               Prezentarea scopurilor şi regulilor alimentaţiei adolescenţilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi energetice şi nutritive ale adolescenţilor:  necesarul energetic kcal/zi, pentru adolescenţi; necesar de proteine, lipide, glucide; alimente din diferite grupe.

Probleme din alimentaţia adolescenţilor:  tendinţe de a mânca preparate de fast-food, sandvişuri, conserve; evitarea legumelor, fructelor, pâinii şi pastelor făinoase din alimentaţie; consum excesiv de cafea şi alcool; apelarea la cure de slăbire nesupravegheate; etc.

Scopurile alimentaţiei adolescenţilor: furnizarea raţiei de întreţinere; furnizarea raţiei necesare pentru efort fizic şi intelectual; furnizarea raţiei necesare creşterii şi dezvoltării.

Regulile alimentaţiei adolescenţilor: respectarea necesarului caloric; evitarea exceselor de făinoase, grăsimi, mezeluri, conserve; interzicerea cafelei, tutunului şi alcoolului; respectarea celor 4-5 mese de peste zi; importanţa micului dejun; mese de cină uşoare; respectarea normelor de igienă; etc.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale adolescenţilor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele din alimentaţia adolescenţilor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile şi regulile alimentaţiei adolescenţilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        9. Alimentaţia sportivilor

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      0,5

Competenţe:

 1. Caracterizează alimentaţia sportivilor
 1. Repartizează consumul zilnic de alimente pentru sportivi
 1. Analizează problemele care pot apărea în alimentaţia sportivilor

 

Titlul unităţii:                        9. Alimentaţia sportivilor

Competenţa 1:                      Caracterizează alimentaţia sportivilor

Criterii de performanţă:

(a)               Evidenţierea cerinţelor în alimentaţia sportivilor

(b)              Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale sportivilor

(c)               Identificarea particularităţilor raţiei zilnice a sportivilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe în alimentaţia sportivilor: asigurarea necesarului energetic şi de substanţe structurale; creşterea rezistenţei fizice; accelerarea perioadei de reabilitare fizică; creşterea posibilităţilor de adaptare la condiţii speciale; etc.

Nevoi energetice şi nutritive ale sportivilor:  aport caloric între 4000-4500 kcal/zi pentru eforturi medii şi 5000-6000kcal/zi pentru eforturi mari; raport optim între substanţele nutritive; respectarea raţiei de proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale şi apă.

Raţia zilnică a sportivilor: alimentaţie corectă cu respectarea raţiei de proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale şi apă.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze cerinţele în alimentaţia sportivilor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale sportivilor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile raţiei zilnice a sportivilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       9. Alimentaţia sportivilor

Competenţa 2:                      Repartizează consumul zilnic de alimente pentru sportivi

Criterii de performanţă:

(a)               Caracterizarea meselor zilnice ale sportivilor

(b)              Prezentarea situaţiilor speciale în alimentaţia sportivilor

(c)               Precizarea modalităţilor de rehidratare a sportivilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Mese zilnice:  mic dejun substanţial dar nu abundent; dejun cu preparate uşor digerabile şi volum mic; cina este principala masă de refacere după efortul fizic; servirea cinei.

Situaţii speciale:  alimentaţia pe parcursul derulării activităţii sportive (maraton; ciclism; canotaj; sporturi combinate); alimente lichide şi semilichide bogate în factori nutritivi (bulion de carne, supe de zarzavat, creme de legume, budinci, ciocolată, etc.).

Modalităţi de rehidratare:  sucuri naturale de fructe şi legume (portocale, lămâi, mere, roşii); apă minerală; necesar de apă 6 l; adaos de clorură de sodiu în lichide (0,2 – 0,5 %).

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze mesele zilnice ale sportivilor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte situaţiile speciale în alimentaţia sportivilor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze modalităţile de rehidratare a sportivilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       9. Alimentaţia sportivilor

Competenţa 3:                      Analizează problemele care pot apărea în alimentaţia sportivilor

Criterii de performanţă:

(a)               Prezentarea competiţiilor desfăşurate în condiţii speciale

(b)              Evidenţierea condiţiilor privind evoluţia greutăţii corporale

(c)               Identificarea importanţei aportului de vitamine

 

Condiţii de aplicabilitate:

Competiţii cu cerinţe speciale:la temperaturi ridicate (inapetenţă şi intoleranţă la grăsimi); la altitudini mari (alimentaţie adaptabilă).

Evoluţia greutăţii corporale: regimuri pentru menţinerea greutăţii ideale; evitarea variaţiilor de greutate; regimuri pentru reducerea rapidă a greutăţii; regimuri pentru creşterea greutăţii.

Aportul de vitamine:   rolul vitaminelor; evitarea supradozării vitaminelor; limite ale administrării unor vitamine.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte competiţiile desfăşurate în condiţii speciale, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze condiţiile privind evoluţia greutăţii corporale, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice importanţa aportului de vitamine, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        10. Alimentaţia femeii gravide

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      0,5

Competenţe:

 1. Caracterizează alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează
 1. Argumentează restricţiile alimentare pentru femeile gravide şi lăuze
 1. Formulează variante de meniuri pentru femeile gravide şi care alăptează

 

Titlul unităţii:                       10. Alimentaţia femeii gravide

Competenţa 1:                      Caracterizează alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează

Criterii de performanţă:

(a)          Identificarea modificărilor produse de sarcină

(b)          Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale femeii gravide şi a celei care alăptează

(c)           Recomandarea alimentelor optime în alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează

 

Condiţii de aplicabilitate:

Modificări produse de sarcină:   transformări structurale; transformări fiziologice; transformări ale glandelor endocrine; transformări psihice.

Nevoi energetice şi nutritive:  plus de 400 kcal pentru prima jumătate a sarcinii; plus de 700 kcal pe perioada alăptării; aport suplimentar de proteine (cu valoare biologică mare); consum moderat de glucide; aport mărit de minerale şi vitamine.

Alimente optime:  carne şi derivate; lapte; brânzeturi; ouă; pâine şi derivate cerealiere; grăsimi vegetale şi animale; legume; fructe.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările produse de sarcină, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale femeii gravide şi a celei care alăptează, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande alimentele optime pentru alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       10. Alimentaţia femeii gravide

Competenţa 2:                      Argumentează restricţiile alimentare pentru femeile gravide şi lăuze

Criterii de performanţă:

(a)               Precizarea restricţiilor determinate de perioada de sarcină

(b)               Prezentarea restricţiilor în perioada de alăptare

 

Condiţii de aplicabilitate:

Restricţii în perioada sarcinii: cantităţi mici de leguminoase, produse grase, dulciuri; se vor  evita mâncăruri preparate prin prăjire, cu sosuri grase, mâncăruri condimentate, afumăturile, alimentele prea sărate, conservele din carne şi peşte, alcoolul, cafeaua

Restricţii în perioada de alăptare:  se vor evita alimente care dau gust neplăcut laptelui: ceapă, usturoi, produse foarte aromate; alimente excitante: cafea, alcool, cacao, ciocolată;

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze restricţiile determinate de perioada de sarcină, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte restricţiile în perioada de alăptare, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       10. Alimentaţia femeii gravide

Competenţa 3:                      Formulează variante de meniuri pentru femeile gravide şi care alăptează

Criterii de performanţă:

(a)               Realizarea variantelor de meniuri pentru mesele recomandate femeii însărcinate

(b)               Întocmirea unor variante de meniuri pentru femeia care alăptează

Condiţii de aplicabilitate:

Variante de meniuri pentru femeia însărcinată:  mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi legume); pentru femeia însărcinată gustarea de dimineaţă (sanvişuri cu preparate proaspete şi unt, sucuri de legume şi fructe sau fructe); dejun (supe uşoare, preparate de bază din carne slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete, deserturi din fructe); gustarea de după amiază (produse lactate slabe, brânzeturi, legume şi fructe); cina (preparate din peşte, sote-uri din legume, deserturi din produse lactate sau din fructe).

Variante de meniuri pentru femeia care alăptează:  mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi şuncă, şi legume, miere); gustarea de dimineaţă (sanvişuri şi tartine cu preparate proaspete, brânzeturi şi unt, iaurt, biscuiţi, sucuri de legume şi fructe sau fructe); dejun (supe şi ciorbe uşoare, legume umplute, preparate de bază din carne slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete, deserturi din aluaturi şi fructe); gustarea de după amiază (produse pe bază de paste şi lapte, nectare, fructe, gelatine); cina (mămăliguţă cu brânză sau paste cu brânză, preparate din peşte, sote-uri din legume, fripturi la grătar, deserturi din produse lactate sau din fructe), înainte de culcare, lapte şi biscuiţi.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze variante de meniuri pentru mesele recomandate femeii însărcinate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească variante de meniuri pentru femeia care alăptează, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       11. Alimentaţia bătrânilor

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                     0,5

Competenţe:

 1. Caracterizează alimentaţia bătrânilor
 1. Precizează recomandările şi restricţiile alimentare pentru bătrâni
 1. Formulează variante de meniuri pentru alimentaţia bătrânilor


Titlul unităţii:                       11. Alimentaţia bătrânilor

Competenţa 1:                      Caracterizează alimentaţia bătrânilor

Criterii de performanţă:

(a)              Identificarea modificărilor produse de îmbătrânire

(b)             Identificarea transformărilor metabolice datorate îmbătrânirii

(c)              Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale bătrânilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

(a)              Identificarea modificărilor produse de îmbătrânire

(b)             Identificarea transformărilor metabolice datorate îmbătrânirii

(c)              Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale bătrânilor:   alterarea danturii; scăderea secreţiilor gastrice; atrofierea mucoaselor digestive; tulburări la nivelul tubului digestiv; modificări de absorbţie.

Transformări metabolice:  încetinirea metabolismului bazal; perturbarea metabolismului lipidic; accentuarea catabolismului proteic; modificări în metabolismul hidroelectrolitic (demineralizarea scheletului).

Nevoi energetice şi nutritive:   scăderea necesarului caloric gradual cu 7,5-10%; necesarul de nutrienţi: proteine 12%, lipide 28-29%, glucide58-59% din valoarea calorică a raţiei zilnice.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările produse de îmbătrânire, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice transformările metabolice datorate îmbătrânirii, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale femeii bătrânilor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       11. Alimentaţia bătrânilor

Competenţa 2:                      Precizează recomandările şi restricţiile alimentare pentru bătrâni

Criterii de performanţă:

(a)          Prezentarea recomandărilor în alimentaţia bătrânilor

(b)          Argumentarea restricţiilor alimentare pentru bătrâni

 

Condiţii de aplicabilitate:

Recomandări în alimentaţia bătrânilor:  lapte, produse lactate şi brânzeturi slabe; carne de pasăre şi vită; peşte slab; uleiuri şi margarină (unt foarte puţin); paste făinoase; legume şi fructe proaspete; legume preparate sub diferite forme; preparate lichide uşoare; băuturi nealcoolice; ceaiuri; sucuri de legume şi fructe.

Restricţii alimentare pentru bătrâni:lapte, produse lactate şi brânzeturi grase; carne grasă; preparate din carne grase şi afumate; grăsimi animale; ouă şi maioneză; leguminoase uscate; sosuri grase, rântaşuri; supe şi ciorbe cu smântână; băuturi alcoolice tari; băuturi foarte dulci; dulciuri bogate în zahăr rafinat; prăjituri şi torturi cu creme şi frişcă; etc.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze recomandările în alimentaţia bătrânilor, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze restricţiile alimentare pentru bătrâni, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       11. Alimentaţia bătrânilor

Competenţa 3:                      Formulează variante de meniuri pentru  alimentaţia bătrânilor

Criterii de performanţă:

(a)              Descrierea particularităţilor meselor servite pentru bătrâni

(b)              Întocmirea variantelor de meniuri pentru bătrâni

 

Condiţii de aplicabilitate:

Particularităţile meselor servite pentru bătrâni:  mese frecvente, 5-6 pe zi puţin abundente; alimente pregătite cât mai simplu şi cât mai proaspete; prezentare atrăgătoare; ceaiul şi cafeaua recomandate cu moderaţie.

Variante de meniuri:   pentru persoane normoponderale: trei mese principale şi două gustări (se includ alimente recomandate); pentru persoane cu exces ponderal: trei mese principale şi două gustări bazate pe legume şi fructe proaspete sau prelucrate uşor şi sucuri din legume şi fructe (la recomandarea şi supravegherea medicului, cu repaus la pat).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie particularităţile meselor servite pentru bătrâni, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească variante de meniuri pentru bătrâni, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        12. Alimentaţia raţională în colectivităţi

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1,0

Competenţe:

 1. Caracterizează alimentaţia în colectivităţi
 1. Evidenţiază organizarea şi funcţionarea cantinei
 1. Formulează variante raţionale de meniuri
 1. Organizează producţia şi servirea în cantină

 

Titlul unităţii:                       12. Alimentaţia raţională în colectivităţi

Competenţa 1:                      Caracterizează alimentaţia în colectivităţi

Criterii de performanţă:

(a)              Identificarea tipurilor de colectivităţi pentru care se poate pregăti masa

(b)              Precizarea aspectelor pozitive oferite de alimentaţia în comun

(c)               Respectarea cerinţelor formulate pentru alimentaţia în comun

 

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de colectivităţi:  personal din întreprinderi; funcţionari din instituţii; elevi interni; studenţi;

Aspecte pozitive în alimentaţia în comun:  influenţă pozitivă asupra productivităţii; mărirea rezistenţei la factori de risc; alimentaţie raţională; rol educativ; posibilităţi de comunicare; educarea gusturilor şi preferinţelor alimentare.

Cerinţe:  structura calorică şi nutritivă a preparatelor/meniului; respectarea normelor igienico-sanitare; asigurarea calităţii estetice a preparatelor; ofertă variată; servire de calitate; etc.

 

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de colectivităţi pentru care se poate pregăti masa, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze aspectele pozitive oferite de alimentaţia în comun, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte cerinţele formulate pentru alimentaţia în comun, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       12. Alimentaţia raţională în colectivităţi

Competenţa 2:                      Evidenţiază organizarea şi funcţionarea cantinei

Criterii de performanţă:

(a)              Organizarea sectoarelor cantinei

(b)              Prezentarea tipurilor de utilaje şi dotări necesare pentru funcţionarea cantinei

(c)              Precizarea particularităţilor de întreţinere a spaţiilor şi utilajelor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Sectoarele cantinei:  sectorul de consum (sala de mese, sala de aşteptare; garderobă, grup sanitar, oficiu); încăperile pentru pregătirea mâncărurilor (bucătărie, laborator de patiserie-cofetărie, camera de pregătire la rece, etc.); spaţii pentru depozitare; încăperi cu caracter social-sanitar şi administrativ.

Tipuri de utilaje şi dotări:  utilaj şi aparatură pentru producţia alimentară; vase şi ustensile necesare în timpul prelucrării alimentelor; inventarul specific servirii preparatelor şi băuturilor; mobilier pentru sala de servire şi anexele acesteia;

Particularităţi de întreţinere:  operaţii de curăţire şi igienizare a spaţiilor cantinei înainte şi după terminarea lucrului; igiena la locul de muncă; spălarea şi igienizarea utilajelor, aparatelor, vaselor şi ustensilelor folosite; igienizarea obiectelor de inventar pentru servirea preparatelor şi băuturilor;

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze sectoarele cantinei, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tipurile de utilaje şi dotări necesare pentru funcţionarea cantinei, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze particularităţi de întreţinere a spaţiilor şi utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       12. Alimentaţia raţională în colectivităţi

Competenţa 3:                      Formulează variante raţionale de meniuri

Criterii de performanţă:

(a)               Identificarea nevoilor de alimentaţie ale colectivităţii

(b)               Alcătuirea variantelor de meniuri pentru o perioadă dată

(c)               Monitorizarea calităţii alimentaţiei pentru perioada de referinţă

 

Condiţii de aplicabilitate:

Nevoi de alimentaţie funcţie de:   vârstă; efort fizic; tipul de masă zilnică servit; prezenţa persoanelor care necesită regimuri/diete alimentare; etc.

Variante de meniuri: respectarea criteriilor corecte de întocmire a meniurilor (materii prime diferite; tratamente termice variate, armonie de culoare; alimente de sezon; aport echilibrat de nutrienţi şi valoare energetică; etc.); alimentaţie variată pentru perioada dată (o săptămână).

Calitatea alimentaţiei: calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice nevoile de alimentaţie ale colectivităţii, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să alcătuiască variante de meniuri pentru o perioadă dată, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze calităţile alimentaţiei pentru perioada de referinţă, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                       12. Alimentaţia raţională în colectivităţi

Competenţa 4:                      Organizează producţia şi servirea în cantină

Criterii de performanţă:

(a)              Organizarea producţiei de preparate în cantină

(b)              Asigurarea deservirii corecte în cantină

(c)              Realizarea motivării personalului din cantină

Condiţii de aplicabilitate:

Producţia de preparate:  respectarea reţetei de preparare; aplicarea tratamentelor termice corecte; respectarea normelor de protecţia muncii de igienă şi protecţia mediului; manipularea corectă a materiilor prime, a semifabricatelor şi a preparatelor;

Deservirea corectă:  amenajarea sălii de mese (estetic şi confortabil); aplicarea corectă a tehnicilor de servire; respectarea ordinii de servire a preparatelor în cadrul mesei; respectarea temperaturii de servire a preparatelor;

Motivarea personalului: recompense morale (felicitări personale, evidenţierea în faţa echipei); recompense materiale şi băneşti (bonusuri, stimulente individuale sau de grup); promovare.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze producţia de preparate în cantină, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure deservirea corectă în cantină, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze motivarea personalului din cantină, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        13. Alimentaţia în diferite boli

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1,5

Competente:

 1. Caracterizează dietele în bolile aparatului digestiv
 1. Caracterizează dietele în bolile cardiovasculare.
 1. Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile hepatobiliare.
 1. Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile renale.
 1. Caracterizează dietele în bolile de metabolism.

 

Titlul unităţii:                        13. Alimentaţia în diferite boli

Competenţa 1:                      Caracterizează  dietele în bolile aparatului digestiv

Criterii de performanţă:

 • Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni ale aparatului digestiv.
 • Obţinerea preparatelor pentru diete în bolile aparatului digestiv, prin tratamente termice adecvate
 • Evaluarea calităţii dietei în bolile aparatului digestiv

 

Condiţii de aplicabilitate:

Bolile aparatului digestiv:  ulcer gastric, gastrită hiperacidă şi hipoacidă, enterocolită acută, colită de fermentaţie.

Caracteristicile dietelor: diete normocalorică, normolipidică, normohiperglucidică, hipolipidică, hiperprotidică, hipoglucidică.

Tratamente termice adecvate: fierbere, înăbuşire, coacere, frigere.

Calitatea dietei:   calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile, dietelor pentru afecţiuni ale aparatului digestiv conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate pentru diete în bolile aparatului digestiv, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile aparatului digestiv, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        13. Alimentaţia în diferite boli

Competenţa 2:                      Caracterizează dietele în bolile cardiovasculare.

Criterii de performanţă:

 • Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni cardiovasculare.
 • Obţinerea preparatelor pentru diete în bolile cardiovasculare prin tratamente termice adecvate
 • Evaluarea calităţii dietei în bolile cardiovasculare

 

Condiţii de aplicabilitate:

Bolile cardiovasculare:insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială, ateroscleroză.

Caracteristicile dietelor: diete normohipocalorică, hipolipidică, hiposodată.

Tratamente termice adecvate:   fierbere, înăbuşire, coacere, frigere.

Calitatea dietei:  calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile, dietelor pentru afecţiuni cardiovasculare conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate pentru diete în bolile cardiovasculare, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile cardiovasculare, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        13. Alimentaţia în diferite boli

Competenţa 3:                      Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile hepatobiliare

Criterii de performanţă:

 • Precizarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni hepatobiliare.
 • Realizarea preparatelor pentru diete în bolile hepatobiliare prin tratamente termice adecvate
 • Aprecierea calităţii dietei în bolile hepatobiliare

 

Condiţii de aplicabilitate:

Bolile hepatobiliare: hepatite şi colecistită cronică.

Caracteristicile dietelor:        diete normohipocalorică, normohipolipidică, normohiperprotidică, hiposodată.

Tratamente termice adecvate:  fierbere, înăbuşire, coacere, frigere.

Calitatea dietei:  calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile, dietelor pentru afecţiuni hepatobiliare conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile hepatobiliare, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze calitatea dietei în bolile hepatobiliare, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        13. Alimentaţia în diferite boli

Competenţa 4:                      Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile

Criterii de performanţă:

 • Precizarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni renale.
 • Realizarea preparatelor pentru diete în bolile renale prin tratamente termice adecvate
 • Evaluarea calităţii dietei în bolile renale

 

Condiţii de aplicabilitate:

Bolile renale:  glomerulonefrite, insuficienţe renale, litiaze renale.

Caracteristicile dietelor: diete normocalorică, normolipidică, normoglucidică, hiposodată, alcalinizantă, alternativ acidifiantă.

Tratamente termice adecvate:  fierbere, înăbuşire, coacere, frigere.

Calitatea dietei: calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile, dietelor pentru afecţiuni renale conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile renale, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile renale, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii: 13. Alimentaţia în diferite boli

Competenţa 5:                      Caracterizează dietele în bolile de metabolism.

Criterii de performanţă:

 • Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru bolile de metabolism.
 • Realizarea preparatelor pentru diete în bolile de metabolism prin tratamente termice adecvate
 • Evaluarea calităţii dietei în bolile de metabolism

 

Condiţii de aplicabilitate:

Bolile ale metabolism: diabet zaharat şi obezitate.

Caracteristicile dietelor: diete normocalorică, normoprotidică, hipoglucidică, normolipidică; hipocalorică, hipoglucidică, hipolipidică, hiposodată.

Tratamente termice adecvate:fierbere, înăbuşire, coacere, frigere.

Calitatea dietei:  calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile, dietelor pentru bolile de metabolism conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile de metabolism, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile de metabolism, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        14. Întocmirea meniurilor

Nivel:                                     3 avansat

Valoare credit:                      1,0

Competenţe:

 1. Caracterizează necesarul fiziologic de calorii şi substanţe nutritive
 1. Asociază alimentele şi preparatele în structura meniului
 1. Stabileşte variante de meniuri pentru mesele zilnice
 1. Analizează calitatea nutritivă a meniurilor

 

Titlul unităţii:                        14. Întocmirea meniurilor

Competenţa 1:                      Caracterizează necesarul fiziologic de calorii şi substanţe nutritive

Criterii de performanţă:

 • Precizarea principiilor pentru întocmirea meniurilor.
 • Evidenţierea structurii nutritive a meniului
 • Caracterizarea calităţii sanitare şi estetice a meniurilor

 

Condiţii de aplicabilitate:

Principii pentru întocmirea meniurilor: asigurarea necesarului fiziologic; asocierea corectă a alimentelor şi preparatelor; ordonarea raţională a preparatelor şi asocierea cu băuturi; asigurarea varietăţii, sezonalităţii şi puterea de saţietate.

Structura nutritivă:   proteine vegetale şi animale (1,2-1,5 g/kgc/zi); lipide (1-2 g/kgc/zi); glucide (3-7 g/kgc/zi); vitamine, substanţe minerale.

Calitate sanitară (inocuitate): aspectul salubru al alimentelor; respectarea legislaţiei în vigoare privind producerea, transportul, depozitarea şi desfacerea preparatelor pentru asigurarea stării de sănătate a consumatorilor.

Calitatea estetică:   atracţia produsă de aliment; motivaţiile psihosenzoriale; montarea estetică pentru prezentare şi servire.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principiile pentru întocmirea meniurilor, conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze structura nutritivă a meniului, aplicând tratamente termice adecvate, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze calitatea sanitară şi estetică a meniurilor, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        14. Întocmirea meniurilor

Competenţa 2:                      Asociază alimentele şi preparatele în structura meniului

Criterii de performanţă:

 • Prezentarea necesarului de alimente din fiecare grupă.
 • Precizarea recomandărilor pentru asigurarea aportului factorilor nutritivi

Condiţii de aplicabilitate:

Necesar de alimente din fiecare grupă:   carne şi produse de carne 4-8%, lapte şi derivatele lui 10%, oua 3-4%, grăsimi 12-17%, cereale şi derivate ale lor 25-45%, legume şi fructe 17-18%, zahăr şi produse zaharoase 7-8%, băuturi nealcoolice 2-3

Recomandări:  asocierea de produse animale cu produse vegetale; asocierea preparatelor proaspete cu preparate culinare prelucrate termic; asigurarea varietăţii preparatelor în meniu; raportarea consumurilor zilnice la raţia săptămânală.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte necesarul de alimente din fiecare grupă, conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze recomandările pentru asigurarea aportului factorilor nutritivi, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        14. Întocmirea meniurilor

Competenţa 3:                      Stabileşte variante de meniuri pentru mesele zilnice

Criterii de performanţă:

 • Întocmirea meniurilor pentru mic dejun.
 • Stabilirea variantelor de meniu pentru dejun
 • Întocmirea meniurilor pentru cină

 

Condiţii de aplicabilitate:

Meniuri pentru mic dejun: meniuri simple (băuturi calde, produse lactate acide, unt, gem, dulceaţă, miere, produse de panificaţie); meniuri consistente (minuturi din ou, minuturi din brânză, brânzeturi, preparate din carne, legume, băuturi răcoritoare, sucuri, apă).

Meniuri pentru dejun: meniu simplu (preparat lichide, preparat de bază/mâncăruri, desert); preparate semicomplete (gustare, preparat lichide, preparat de bază/mâncăruri, desert); meniu complet/consistent (gustare, antreu, preparat lichide, preparat din peşte; preparat de bază /mâncăruri sau fripturi cu garnituri şi salate, desert).

Meniuri pentru cină:  meniu simplu şi meniuri complete (gustări, antreuri, salate de crudităţi, preparate din peşte, fripturi la grătar cu garnituri asortate şi salate d sezon; dulciuri de bucătărie, desert de cofetărie, brânzeturi, fructe)

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri pentru mic dejun, conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească variante de meniu pentru dejun, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri pentru cină, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.

 

Titlul unităţii:                        14. Întocmirea meniurilor

Competenţa 4:                      Analizează calitatea nutritivă a meniurilor

Criterii de performanţă:

 • Realizarea calculelor pentru stabilirea nivelului caloric al meniului.
 • Efectuarea analizei rezultatelor/abateri
 • Precizarea repartiţiei nivelului caloric pentru mesele zilnice

 

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule de nivel caloric: reţete; tabele de compoziţie a produselor alimentare; formula de calcul a valorii energetice (suma energiilor eliberate de proteine, lipide şi glucide).

Analiza rezultatelor:  abateri mai mari de 10% faţă de recomandări: meniuri hiperproteice, hiperlipidice, hiperglucidice, hipercalorice.

Analiza rezultatelor: mic dejun (27%); dejun (50%); cină (23%); meniuri cu gustare (10%, de la mic dejun şi dejun); meniuri cu două gustări (15% la gustări de la toate mesele).

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze nivelul caloric al meniului, conform criteriul de performanţă (a), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza rezultatelor, conform criteriul de performanţă (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze repartiţia nivelului caloric pentru mesele zilnice, conform criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate.